module k vietnam

Bay cùng sáng tạo trong không gian làm việc 7 tầng

Văn phòng PTG

Dự án: Văn phòng PTG

Diện tích: 700m2

Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2020

Subscribe newsletter
  • We’ll email you dwp’s Insights every two months.